O sprawdzanie

Zasady ogólne

Sprawdzian w klasie 6 Szkoły Podstawowej – film

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych
w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na
dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Co istotne, podstawę dla
wielu zadań z języka polskiego i matematyki będą ‎stanowiły teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:‎

Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielskiego, ‎francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego,
rosyjskiego i włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej,
ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

Przebieg sprawdzianu

Sprawdzian jest przeprowadzany w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie,
przystępuje do niego w czerwcu.‎ Obie części sprawdzianu są przeprowadzane jednego dnia. Część pierwsza trwa 80 minut, ‎a część druga – 45 minut.
Poszczególne części sprawdzianu rozdzielone są przerwą. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie
‎przeprowadzania sprawdzianu , który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎ Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania:
pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę,
linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i
używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

Zadania na sprawdzianie

Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą. Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa
wypowiedź pisemna. Zadania z języka ‎obcego nowożytnego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź
spośród podanych. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi.
Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych.
Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i
matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).

Schemat sprawdzianu (pliki do pobrania – format pdf)

Wyniki i zaświadczenie

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu.

Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:‎

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i
umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład ‎jeśli zdający za zadania matematyczne zdobędzie 18 punktów spośród 22 możliwych do
‎zdobycia, to uzyska wynik równy 82%. Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Informacje dodatkowe

1.‎ SPRAWDZIAN W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ I JĘZYKU ‎REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku
regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
sprawdzian.‎‎

2.‎ SPRAWDZIAN Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka ‎obcego nowożytnego, jego rodzice (prawni opiekunowie)
składają dyrektorowi szkoły, nie ‎później niż do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, ‎pisemną deklarację
wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do ‎drugiej części sprawdzianu. Osoby pełnoletnie składają taką deklarację
samodzielnie.‎

3.‎ UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów
objętych ‎sprawdzianem (tj. języka polskiego, matematyki lub języka obcego nowożytnego), jest ‎zwolniony z odpowiedniej części sprawdzianu.
Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎

4.‎ UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie
oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎sprawdzianu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej publikowanym na
stronie internetowej CKE do końca sierpnia ‎poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎