STATUT SZKOŁY

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE

 

Spis treści:

Rozdział 1Nazwa szkoły i inne informacje wstępne

Rozdział 2   Cele i zadania szkoły

Rozdział 3   Organy szkoły i ich kompetencje

Rozdział 4   Organizacja pracy szkoły

Rozdział 5   Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

Rozdział 6  Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

Rozdział 7   Prawa i obowiązki uczniów

Rozdział 8   Organizacja wychowania przedszkolnego

Rozdział 9   Postanowienia końcowe

 

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1
  1. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Warce , zwana dalej „szkołą”, jest ośmioletnią szkołą publiczną dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

3) niniejszego statutu.

  1. Siedzibą szkoły jest obiekt przy ul. Polnej 17.
  2. Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Warce.
  3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
  4. Nazwa szkoły używana jest w pełnym brzmieniu.
  5. Strona Internetowa szkoły:www.szkolanr2.warka.pl.
  6. Szkoła działa w obwodzie wyznaczonym przez organ prowadzący w Akcie Założycielskim.
  7. W szkole prowadzi się oddziały wychowania przedszkolnego realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego.
  8. W szkole funkcjonują oddziały integracyjne realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz –  STATUT PSP NR 2